کد Verilog قابل سنتز مولد شکل موج های استاندارد سینوسی، مربعی، مثلثی، دندانه اره ای

کد Verilog قابل سنتز مولد شکل موج های استاندارد سینوسی، مربعی، مثلثی، دندانه اره ای

کد Verilog قابل سنتز مولد شکل موج های استاندارد سینوسی، مربعی، مثلثی، دندانه اره ای

کد Verilog قابل سنتز مولد شکل موج های استاندارد:

  • سینوسی
  • مربعی
  • مثلثی
  • دندانه اره ای

  امکان تنظیم فاز و فرکانس شکل موج خروجی در کد Veriog در نظر گرفته شده است.

این کد در FPGA پیاده سازی شده و صحت عملکرد آن تضمین شده است:

ورودی ها و خروجی ماژول بصورت زیر می باشد:

//==============================

module generator (Q, DATA, SEL, PS, FR, CLR, CE, CLK);

input PS;

input FR;

input CLR;

input CE;

input CLK;

input [1:0] SEL;

output [7:0] Q;

input [5:0] DATA;

 //=============================


دسته:

کد Verilog قابل سنتز مولد شکل موج های استاندارد سینوسی، مربعی، مثلثی، دندانه اره ای

خرید آنلاین